برنامه های برون مرزی | Azarkouh | Iran

Mt. Cho Oyu
قلّّه چو آیو (الهه فیروزه) 8,201 متر

هشتمین قلّه جهان

فصل صعود: بهار و پاییز

کشور نپال

27.JPG

Mt. Manaslu

قلّه ماناسلو 8,156 متر
نهمین قلّه جهان
فصل صعود: بهار و پاییز

کشور نپال

Mt. Mustagh Ata

قلّّه موستاق آتا 7,546متر
 پدر کوه یخ) رشته کوه کن لون)
فصل صعود: تابستان

کشور چین

21-Mustagata.jpg

Mt. Communism

قلّه سامانی (کمونیزم) 7,495 متر
مرتفعترین قلّه رشته کوه پامیر
فصل صعود: تابستان

کشور تاجیکستان

20.JPG

Mt. Pobeda

قلّه پوبدا (جنگیش چوک سو) 7,456متر دومین
قلّه عنوان ببر پامیر
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

Pobeda Peak.jpg

Mt. Pumori

قلّه پوموری (دختر اورست) 7,161 متر
رشته کوه هیمالیا
فصل صعود: بهار و پاییز
کشور نپال

 

Mt. Baruntse

قلّه بارونتسه 7,129 متر 
رشته کوه هیمالیا
فصل صعود: بهار و پاییز
کشور نپال

Baruntse.JPG

Mt. Himlung
قلّه هیملونگ 7,126متر 
رشته کوه هیمالیا
فصل صعود:
بهار و پاییز
کشور نپال

05.jpg

Mt. Lenin

قلّه ابن سینا (لنین) 7,137 متر
رشته کوه پامیر آلای
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

06-Lenin.JPG

قلل ابن سینا (لنین) 7,137 متر
رشته کوه پامیر آلای
پوبدا و خانتنگری، تیان شان
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

lenin-khantengri-Pobeda.jpg

Mt. Korjnevskay

قلّّه کورژنوسکای 7,101 متر 
رشته کوه پامیر
فصل صعود: تابستان
کشور تاجیکستان

Korjneveskay.jpg

Mt. Khan Tengri

قلّه خانتنگری 7,101 متر جنوبی
رشته کوه تیان شان
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

Khantengri.jpg

Mt. Khan Tengri

قلّه خانتنگری 7,101 متر، شمالی
رشته کوه تیان شان
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

Khantengri-north.jpg

Mt.Aconcagua

قلّّه آکونکاگوا 6,952 متر
رشته کوه آند
فصل صعود: زمستان
کشور آرژانتین

Aconcagu.jpg

Mt. Mera

قلّّه مرا پیک 6,456 متر 
رسته کوه هیمالیا
فصل صعود: بهار و پاییز
کشور نپال

3844386145_f054065ea0_o.jpg

Mt. Island-Imja Tse

قلّّه آیلند پیک 6,189 متر
رشته کوه هیمالیا
فصل صعود: بهار و پاییز
کشور نپال

34.jpg

Mt. Kilimanjaro

قلّه کلیمانجارو 5,895 متر
رشته کوه منفرد
 مسیر مارانگو 10 روز
فصل صعود: زمستان
کشور تانزانیا

35.jpg

Mt. Kilimanjaro

قلّه کلیمانجارو 5,895 متر
رشته کوه منفرد
مسیر لموشو 12 روز
فصل صعود: زمستان
کشور تانزانیا

Kilimanjaro-Lemosho.jpg

Mt. Elbrus

قلّه البروس 5,642 متر
پنجمین قلّه هفتگانه جهان
فصل صعود: تابستان، زمستان
کشور روسیه