برنامه های برون مرزی | Azarkouh | Iran

ABOUT US

CONTACT

Our tours

Privacy Policy

برنامه های برون مرزی

نمایندگان ما

درباره ما

Mt. Cho Oyu
قلّّه چو آیو (الهه فیروزه) 8,201 متر

هشتمین قلّه جهان

فصل صعود: بهار و پاییز

کشور نپال

27.JPG

Mt. Manaslu

قلّه ماناسلو 8,156 متر
نهمین قلّه جهان
فصل صعود: بهار و پاییز

کشور نپال

Mt. Mustagh Ata

قلّّه موستاق آتا 7,546متر
 پدر کوه یخ) رشته کوه کن لون)
فصل صعود: تابستان

کشور چین

21-Mustagata.jpg

Mt. Communism

قلّه سامانی (کمونیزم) 7,495 متر
مرتفعترین قلّه رشته کوه پامیر
فصل صعود: تابستان

کشور تاجیکستان

20.JPG

Mt. Pobeda

قلّه پوبدا (جنگیش چوک سو) 7,456متر دومین
قلّه عنوان ببر پامیر
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

Pobeda Peak.jpg

Mt. Pumori

قلّه پوموری (دختر اورست) 7,161 متر
رشته کوه هیمالیا
فصل صعود: بهار و پاییز
کشور نپال

 

Mt. Baruntse

قلّه بارونتسه 7,129 متر 
رشته کوه هیمالیا
فصل صعود: بهار و پاییز
کشور نپال

Baruntse.JPG

Mt. Himlung
قلّه هیملونگ 7,126متر 
رشته کوه هیمالیا
فصل صعود:
بهار و پاییز
کشور نپال

05.jpg

Mt. Lenin

قلّه ابن سینا (لنین) 7,137 متر
رشته کوه پامیر آلای
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

06-Lenin.JPG

قلل ابن سینا (لنین) 7,137 متر
رشته کوه پامیر آلای
پوبدا و خانتنگری، تیان شان
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

lenin-khantengri-Pobeda.jpg

Mt. Korjnevskay

قلّّه کورژنوسکای 7,101 متر 
رشته کوه پامیر
فصل صعود: تابستان
کشور تاجیکستان

Korjneveskay.jpg

Mt. Khan Tengri

قلّه خانتنگری 7,101 متر جنوبی
رشته کوه تیان شان
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

Khantengri.jpg

Mt. Khan Tengri

قلّه خانتنگری 7,101 متر، شمالی
رشته کوه تیان شان
فصل صعود: تابستان
کشور قرقیزستان

Khantengri-north.jpg

Mt.Aconcagua

قلّّه آکونکاگوا 6,952 متر
رشته کوه آند
فصل صعود: زمستان
کشور آرژانتین

Aconcagu.jpg

Mt. Mera

قلّّه مرا پیک 6,456 متر 
رسته کوه هیمالیا
فصل صعود: بهار و پاییز
کشور نپال

3844386145_f054065ea0_o.jpg

Mt. Island-Imja Tse

قلّّه آیلند پیک 6,189 متر
رشته کوه هیمالیا
فصل صعود: بهار و پاییز
کشور نپال

34.jpg

Mt. Kilimanjaro

قلّه کلیمانجارو 5,895 متر
رشته کوه منفرد
 مسیر مارانگو 10 روز
فصل صعود: زمستان
کشور تانزانیا

35.jpg

Mt. Kilimanjaro

قلّه کلیمانجارو 5,895 متر
رشته کوه منفرد
مسیر لموشو 12 روز
فصل صعود: زمستان
کشور تانزانیا

Kilimanjaro-Lemosho.jpg